Skip to main content

Съкращаването на разходите

съкращаването на разходите
разходите за текущия период (често капитал), дадени на бъдещ период. Изчислява като сумата на бъдещите производствени разходи и инвестициите, необходими за неговото освобождаване, умножени по стандарт норма на възвръщаемост на капиталовложенията. В съвременната икономическа практика изчисляването на тези разходи е рядко.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.