Skip to main content

Аерозолни опаковки

Аерозолни контейнери
Контейнери с бои, лакове, дезодоранти, препарати и т.н., които са под налягане и дозирани. Лесно A. у. стана причина за широкото им разпространение по целия свят. През 70-те години. стана известно, че тези, които се съдържат в А. v. Фреоните (хлорофлуоровъглероди, CFC) причиняват разрушаване на озоновия слой на атмосферата. Поради тази причина производството на АЕ е започнало. , които не съдържат фреони. Препоръчително е да се намали производството на алуминий колкото е възможно повече. , като ги заменя, където е възможно, с алтернативни опции (въздушни оръдия и т.н.)

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.