Skip to main content

Агромелиорация

агролесовъдство
набор от организационни икономически и технически мерки за оптимизиране на почвените, хидроложки и климатични условия в агроекосистемите с цел повишаване на тяхното биологично производство - реколта на културите и добив на продукти животновъдство. Разграничение между напояване и дренаж, агролесовъдство, рекултивация на химически земи, културни и технически работи.

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.