Skip to main content

Водорасли

Водорасли
комбинирани групи от по-ниски растения, който играе важна роля в водни и сухоземни екосистеми. От особено значение са микроскопичните В. (зелени, диатоми), които са основните производители на водни екосистеми. В морските екосистеми живеят и големи Б. (кафяви, червени) с дължина на талаулите до 60 м, чието биологично производство може да достигне 2 тона на хектар сухо вещество. В земните екосистеми почвата Б. е широко разпространена, но техният принос за първичното биологично производство е незначителен.

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.