Skip to main content

Оценка на безопасността на потенциално опасни обекти

Определяне на съответствие на потенциално опасни съоръжения и квалификация на служители на действащи организации с одобрените регулаторни правила.

EdwART. Речник на термините MOE 2010