Skip to main content

КОНВЕРГЕНЦИЯ

CONVERGENCE
(конвергенция) Сближаването на икономии от двамата и повече държави по различни показатели. Например, можем да говорим за конвергенция по отношение на дохода на глава от населението, темпа на икономически растеж, темпа на инфлация, методите на икономическа организация или в областта на социалната политика.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.

CONVERGENCE
(от латински, convergens - сходящи) сближаването на различните икономически системи, изтривайки разликите между тях се дължи на общи социални и икономически проблеми и да имат една и съща цел закони на развитие.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.