Skip to main content

ХОРИЗОНТАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

ХОРИЗОНТАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
(хоризонтална интеграция) работещи на същите етапи на производство. Това може да доведе до спестяване на разходи, ако се постигнат икономии от мащаба в някой от съществуващите процеси или ако може да се премахне дублирането, например при набиране на средства или в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и развитие, научноизследователска и развойна дейност). Хоризонталната интеграция се различава от вертикалната интеграция, когато предприятията, работещи на последователни етапи от производството, се комбинират.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.

ХОРИЗОНТАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
консолидация на предприятията, установяване на тясно взаимодействие между тях "хоризонтално", като се отчита съвместната дейност на предприятията, произвеждащи хомогенни продукти и използващи подобни технологии.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.