Skip to main content

Склад

Склад
(Entrepot) Мястото получава вносните стоки и където те се изнасят отново без никакво - или допълнителна обработка. Търговията с такива складове е подходяща поради икономии от мащаба в транспорта, както и поради наличието на специализирани стокови борси в страни, заети в тази търговия.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.